Love og vedtægter

Copyright © All Rights Reserved

 

 

V/Niels Chr. Andersen Danhaven 7, 2500 Valby TLF. 23707230

 

 

Vedtægter for Team Millennium

 

NAVN, HJEMSTED, FORMÅL og STRUKTUR

 

§ 1

 

Klubbens navn er Team Millennium, med hjemsted i Glostrup kommune. Klubben er stiftet i år 2000.

 

Klubben har til formål at fremme og styrke kammeratskabet og klubliv indenfor bowlingsporten i Danmark.

 

Klubben består af en seniorafdeling.

 

Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund.

 

Klubben er underkastet DBwF’s og F.I.Q’s regler.

 

MEDLEMSKAB

 

§ 2

 

Enhver indmeldelse og udmeldelse skal være skriftlig og sker altid til formanden.

 

Ansøgning om indmeldelse behandles af bestyrelsen

og klubbens medlemmer ved førstkommende medlemsmøde.

 

Ved indmeldelse i klubben erlægges et indmeldelsesgebyr på kr.100,00.

 

UDMELDELSE, EKSKLUTION

 

§ 3

 

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker til klubbens formand, med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 2 måneder eller mere, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet afgjort på først kommende generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

 

KONTINGENT

 

§ 4

 

Klubbens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent kan være:

a.Fuldt kontingent eller

b.Flex kontingent eller

c.Passiv kontingent

 

Kontingentet betales forud hver måned senest første bankdag i måneden dvs. kontingent for februar betales første bankdag i februar osv.

 

LICENS

 

§ 5

 

Klubbens medlemmer er forpligtede til at erholde gældende licens og afgifter til DBwF

 

REGNSKAB

 

§ 6

 

Klubbens regnskabsår er fra d. 1. januar til 31. december

 

Kassereren er overfor bestyrelsen ansvarlig for klubbens regnskab til enhver tid, men træffer selv de almindelige daglige dispositioner (jf. dog § 12).

 

Års regnskabet skal være revisoren i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen afholdes.

 

GENERALFORSAMLING

 

§ 7

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Protokol(herunder sportslige arrangementer)

3.Beretninger

4.Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5.Fremlæggelse og godkendelse af budget

6.Indkomne forslag

7.Valg af bestyrelse. Formand, sekretær og 1 best. medlem er på valg i lige år, seniorleder og kasserer er på valg i ulige år

8.Valg af suppleant til bestyrelsen

9.Valg af revisor

10.Valg af udvalg

11.Eventuelt

 

 

 

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder navne på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Forslagsstilleren skal være tilstede på generalforsamlingen eller ved fuldmagt.

 

§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendig, og skal indkaldes,

når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med samtidig angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal ske senest 8 dage efter medlemmernes begæring.

 

Fratræder formanden eller kassereren i valgperioden, eller fratræder 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling og generalforsamlingen supplerer bestyrelsen for den resterende periode.

Indkaldelsesfrist er som for ordinær generalforsamling 21 dage.

 

STEMMEREGLER.

 

§ 9

 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal denne være skriftlig, hvis 3 medlemmer begærer dette.

 

Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, bortset herfra dog de særlige bestemmelser i andre i disse vedtægter anførte paragraffer.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Undtaget herfra er personvalg, hvor der tages endnu en afstemning. Er der herefter stadig lighed, trækkes der lod.

 

BESTYRELSE

 

§ 10

 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:

1 Formand

1 Kasserer

1 Seniorleder

1 Sekretær

1 Bestyrelsesmedlem

1 Suppleant

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, jf. § 7

 

Indtræffer der tilfælde, som ikke er medtaget i disse vedtægter, kan bestyrelsen handle efter skøn og ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 11

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Over bestyrelsesmøder føres protokol.

 

TEGNING/HÆFTELSE

 

§ 12

 

Foreningen forpligtes af formanden eller kassereren.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Dog hæfter klubbens medlemmer solidarisk for startgebyr til DBwF for de af klubben tilmeldte hold.

 

KLUBDRAGTER

 

§ 13

 

Herrer: Bluse og blå bukser.

Damer: Bluse og blå nederdel/bukser.

 

Klubben kan have en eller flere sponsorer.

Klubmedlemmer kan undlade at spille med reklame/sponsor på sin klubdragt.

 

Hvis en spiller skaffer sig en personlig sponsor, skal klubben have beløbet indestående og udbetale på begæring jf. DBwF love §22.

Klubben disponerer ikke over pengene. Forlader spilleren klubben tilfalder indestående beløb klubben.

 

ORDENSREGLER

 

§ 14

 

Det henstilles til klubbens medlemmer i hallerne altid at vise en for klubben værdig opførsel.

 

§ 15

 

Ved kampe og stævner skal spillere være omklædt i klubdragt senest et kvarter før start. Er dette ikke tilfældet, er spilleudvalget eller holdlederen berettiget til at indsætte reserve.

 

 

Udebliver en spiller fra holdkamp uden afbud, hæfter vedkommende for sin andel af kampafgiften.

 

§ 16

 

Klubbens medlemmer opfordres til altid at prioritere klubbens interesse vedr. kampe, stævner mv. først.

Ligeledes opfordres klubbens medlemmer til at danne rene klubpar i snittællende stævner og mesterskaber.

 

§ 17

 

De til klubben tildelte turneringsdommervagter fordeles blandt klubbens aktive medlemmer. Det tilstræbes, at klubbens medlemmer har en dommeruddannelse. Hvis et klubmedlem udebliver fra en tildelt vagt, hæfter vedkommende for afgiften til Øst regionens aktivitets udvalg jf. dennes vedtægter.

 

PASSIVE/FLEX MEDLEMMER

 

§ 18

 

Passive/Flex medlemmer kan optages i Team Millennium.

 

Passive medlemmer kan deltage aktivt i klubbens turneringskampe, hvis der ikke kan stilles hold ud af de aktive/Flex medlemmer, dog kun hvis de erholder den gældende licens jf. § 5.

 

Passive /Flex medlemmer kan deltage i den almindelige træning,hvis der er ledig banekapacitet, dog deltager Flex medlemmer i medlemsmøde og træning samme dag, eller efter aftale. Hvis passive medlemmer deltager i træningen, betales den fastsatte pris for dette pr. gang til kassereren.

 

Passive medlemmer indvalgt i bestyrelsen eller i udvalg har stemmeret. Øvrige passive medlemmer har kun taleret.

 

Overgang fra aktivt til passivt/Flex medlemsskab kan ske med samme varsel som for udmeldelse iht. § 3 ( 3 måneder). Herfra dog undtaget graviditet, fødsel, længere tids sygdom samt andre særlige omstændigheder, der godkendes af bestyrelse.

 

Passive medlemmer kan kun blive aktiv i sæsonen, hvis der er banekapacitet til rådighed.

 

OPHÆVELSE

 

§ 19

 

Klubben kan opløses på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Til klubbens opløsning kræves at mindst 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Er 4/5 medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter – indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 4/5 af de tilstedeværende medlemmers stemme.

 

Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens formue klubbens medlemmer.

 

IKRAFTTRÆDEN

 

§ 20

 

Disse vedtægter træder i kraft efter stiftende generalforsamling d. 21. marts 2000.

Revideret ved Generalforsamling d. 28. april 2001.

Revideret ved generalforsamling d. 29. april 2002.

Revideret ved generalforsamling d. 26. april 2010.

Revideret ved generalforsamling d. 30. april 2012.

Revideret ved generalforsamling d. 26. april 2016.

Revideret ved generalforsamling d. 25. april 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM MILLENNIUM